گروه سنیکلاسانتخاب معلمورود
دبستاناندیشه 1خانم مأمن پوشورود
اندیشه2خانم حسینیورود
دانش 1خانم اصغریورود
دانش 2خانم لاچینانیورود
فرهنگ 1خانم روشن دوستورود
فرهنگ 2خانم طباطباییورود
تفکرخانم سلیمانیورود